KVKK Aydınlatma Metni


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN AYDINLATMA METNİ
7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye’de kurulu 7S Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, sağlık verileri, iş deneyimleri, din, ırk bilgileri, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge  kişisel veri kapsamındadır.
Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “7S Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ”,  “ACENTE ” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve muhafaza edilebilecektir.
 
Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı KVKK uyarınca, 7S SİGORTA ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
 
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.
 1. Sizinle kuracağımız acente ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek için, özellikle;
 • Sigorta şirketlerinden her bir poliçe ve duruma özel fiyat alınması ve teklif hazırlanması
 • Poliçelerinizin oluşturulması ve bu kapsamda gerekli evrakların sigorta şirketlerine iletilmesi
 • Poliçelerinize ilişkin bilgi ve destek verilmesi, mevcut verilerinizin güncellenmesi
 • Poliçelerinizin sizlere iletilmesi
 • Vadesi dolan poliçelerin yenilenmesi
 • Zeyil işlemlerinin yapılması
 • Kaskosu mevcut olan sigortalıların hasar durumlarının tespiti
 • Poliçe prim borcu olan nihai tüketicilere açık vadelerin sms,  push notification veya e-posta yoluyla haber verilmesi
 • Sigorta şirketlerine asistans veren firmalar ile sizleri bir araya getirerek destek hizmet almanızın sağlanması
 • Riziko evrak takibinin yapılması
 • Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Geri ödeme taleplerinin yerine getirilmesi
 • Kampanya ve indirim ödemelerinin yapılması
 
 1. Size Verdiğimiz Hizmeti Daha İyi Yerine Getirebilmek, Kendimizi Geliştirebilmek İçin Pazarlama Ve Araştırma Faaliyetlerini Yerine Getirebilmek İçin;
 • Şikayet yönetiminin yapılması
 • Tramer sorgusunun yapılması
 • Nihai tüketicilerin ürün alma eğilimlerinin hesaplanması
 • Hizmetlerimizden memnun olup olmadığınızın takibinin yapılması
 • Sizlere özel günlerde hediye gönderimi
 • Rızanız olması halinde başka ürünlerimizin tarafınıza tanıtılması amacıyla toplu e-posta, SMS vs. hizmetlerinin verilmesi
 • Sizlerin faydalanabileceği kampanyaların organize edilmesi
 
 1. Şirketin İdaresi, İşin Yürütülmesi, Şirket Politikalarının Uygulanması Amacıyla, Özellikle;
 • Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
 • Üretilen poliçelerin arşivlenmesi ve kullanılan programlara girişlerinin yapılması
 • Resepsiyon ve danışma işlerinin yürütülmesi
 • Müşterilere sunulacak hizmet kalitesini artırmak amaçlı ses kayıtlarının incelenmesi
 • Sizlere en uygun fiyatı sağlayabilmek için piyasa araştırması yapılması
 
Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
 
Kişisel Verilerinizin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Hakkında Bilgilendirme
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; “ACENTE.” tarafından dahili olarak kullanılacağı gibi Sigortacılık ve sair mevzuat çerçevesinde;  Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; reasürörlere, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri ve aracılarına, poliçe ve sözleşme taraflarına, doğrudan ve dolaylı yurtiçi ve yurtdışı topluluk şirketleri ve iştiraklerine, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde sigortacılık faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri, aktüerya, ekspertiz şirketleri gibi özel kuruluşlara; sigortacılık hizmetlerimiz çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere Sigorta Şirketlerine, Şubelerimize ve diğer iştiraklerimize, şirket iç işleyişinin sağlanması amacıyla operasyonel destek aldığımız gerçek ve tüzel kişilere, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle, hastanelerle, eczanelerle  ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aktarılabilecektir.
 
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz,  Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; “ACENTE” şubeleri,  çağrı merkezi, internet şubesi,  dijital kanallar, poliçe ve sözleşme tarafları, aracılar ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar, yurt içi/yurt dışı iştirakler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri,  resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer üçüncü kişiler aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.
Sigorta poliçeleri ve emeklilik sözleşmelerinin taraflarına ait kişisel/özel nitelikli kişisel veriler; merkez ve şubelerimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerden ve sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen veri tabanlarından derlenmekte,
Kişisel verileriniz, ACENTE’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla  tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir. Bu kapsamda, genel müdürlük, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, şirketimizin hizmet aldığı kuruluşlar, web aplikasyonumuz, kiosk cihazları, web sitelerimiz ve çağrı merkezleri gibi müşteri iletişim kanallarımız aracılığıyla bize ulaştırdığınız kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Kişisel Verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde sadece sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir.
 
Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle[1] ACENTE ’ye başvurarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme
 
 
haklarına sahipsiniz. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.
 
[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından ACENTE’ye daha önce bildirilen ve ACENTE’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla ACENTE’ye iletir.
Yukarıda belirtilen ( Kanun’un 11. Maddesi ) haklarınıza ilişkin kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi internet sitemizde yer alan “ Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak  imzalı olarak  aşağıdaki adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ACENTE  tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ACENTE  için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip,
ACENTE tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ
7S Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Mersis No: 6-9325-2182-2233558
İletişim linki ve e-maili: www.7ssigorta.com.tr
 
Paylaş: